Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021  

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici v súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, v súlade so schváleným počtom žiakov a tried Trenčianskym samosprávnym krajom a po prerokovaní v rade školy a pedagogickej rade stanovuje pre prijatie do 1.ročníka pre školský rok 2020/2021 tieto kritériá:

Dátum prijímacieho konania:   

1. kolo – 11. máj 2020 a 14. máj 2020

2. kolo – 16. jún 2020

Plánovaný počet žiakov: 

Číslo odboru

Názov odboru

Počet žiakov

2381 M strojárstvo 20
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 18
2561 M informačné a sieťové technológie 30
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 12

         

 Minimálny počet žiakov v triede 17. Maximálny počet žiakov 31.

 Kritériá pre prijatie

A. Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí v Testovaní 9 - 2020 dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%(slovenský jazyk a matematika) v zmysle § 65 ods.5 školského zákona.

B. Ostatní uchádzači o štúdium budú robiť prijímacie skúšky z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika  z učiva základnej školy podľa platných vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2.

V prijímacom konaní budú posudzované:

  1. Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.
  2. Priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov (mimo výchov) v 2. polroku   8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka ZŠ.
  3. Výsledky Testovania 9 – 2020.
  4. Účasť v predmetových  olympiádach a súťažiach.

Na základe súčtu dosiahnutých bodov zo všetkých posudzovaných kritérií bude vytvorené poradie uchádzačov v každom študijnom odbore.

Pri rovnosti bodov bude poradie uchádzačov určené podľa pomocných kritérií:

  • uchádzači so zdravotným znevýhodnením,
  • lepší výsledok prijímacej skúšky,
  • žiaci s lepším výsledkom dosiahnutým vTestovaní 9 – 2020z matematiky,
  • lepší celkový priemerný prospech na konci 8. ročníka a za 1. polrok 9. ročníka ZŠ.

 

 Bodové hodnotenie v prijímacom konaní

1. Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky

Skúška zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky sa uskutoční formou písomného testu. Z každého predmetu je možné dosiahnuť 20 bodov. Uchádzač je úspešný v prípade, že z každého predmetu skúšky získa najmenej 4 body. Uchádzač môže z prijímacej skúšky získať maximálne 40 bodov.

2. Klasifikácia zo všetkých predmetov (mimo výchov) na ZŠ

V prijímacom konaní sa zohľadňuje priemerný prospech uchádzačov z povinných predmetov v 2.polroku 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka ZŠ (mimo výchov). Uchádzač môže získať maximálne 30 bodov. Počet bodov je daný súčtom bodov za jednotlivé polroky.

priemerný prospech

počet bodov

1,00

-

1,25

15

1,26

-

1,50

13

1,51

-

1,75

11

1,76

-

2,00

9

2,01

-

2,25

7

2,26

-

2,50

5

2,51

-

2,75

3

2,76

-

viac

0

 3. Testovanie 9 – 2020

Uchádzač môže získať maximálne 30 bodov. Počet bodov je daný súčtom bodov za jednotlivé predmety SJL, MAT. V prípade, že uchádzač neabsolvoval celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ, bude mať za túto časť pridelených 0 bodov.

slovenský jazyk

matematika

úspešnosť v  (%)

počet bodov

úspešnosť v %

počet bodov

 

91

-

100

15

91

-

100

15

81

-

90

13

81

-

90

13

71

-

80

11

71

-

80

11

61

-

70

9

61

-

70

9

51

-

60

7

51

-

60

7

41

-

50

5

41

-

50

5

31

-

40

3

31

-

40

3

21

-

30

1

21

-

30

1

0

-

20

0

0

-

20

0

4. Účasť v predmetových  olympiádach a súťažiach

Do úvahy sa berie len olympiáda z cudzieho jazyka, matematická olympiáda a Hviezdoslavov Kubín. Žiak môže získať spolu maximálne 3 body z jednej súťaže.

1. - 3. miesto - 1 bod
1. - 3. miesto - 2 body
1. - 3. miesto - 3 body

Do úvahy sa berú výsledky za školské roky 2018/2019a 2019/2020.

Zdravotné požiadavky na žiaka

Riaditeľ školy pri rozhodovaní o prijatí podľa § 67 ods. 2 školského zákona prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium pre zvolený odbor.Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zmenenou zdravotnou schopnosťou, pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára.V prípade integrácie žiaka, je súčasťou prihlášky aktuálna správa
o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení uchádzača o štúdium.

Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár, v prípade zmenenej pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia.

Na základe predložených písomných dokladov žiaka so zdravotným znevýhodnením posúdiprijímacia komisia školy úľavy pri prijímacej skúške.

Záverečné ustanovenia

Podmienkou prijatia žiaka na štúdium je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,  zdravotná spôsobilosť a uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou na strednúškolu žiadosť o individuálnu integráciu.

Žiak, ktorý splní kritériá pre prijatie, ale má zníženú známku zo správania, môže byť prijatý po posúdení dôvodov riaditeľom školy.

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške
v riadnom termíne a zákonný zástupca o tom predloží vopred zdôvodnenie riaditeľovi školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8:00 hodiny, umožní riaditeľ školy konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne. V takomto prípade riaditeľ školy rezervuje uchádzačovi miesto v počte žiakov prijímaných do daného odboru.

Ak sa na štúdium hlási cudzinec, podmienkou prijatia je znalosť slovenského jazyka.

Kritériá boli prerokované na pedagogickej rade 28.1.2020 a rade školy.

 

Mgr. Tibor Macháč
riaditeľ školy