Technické a informatické služby

3917 M 02 Technické a informatické služby v strojárstve (TIS)

- odbor i zameranie má charakter technicko-administratívny

- vhodný pre chlapcov aj dievčatá

- spôsob ukončenia štúdia - maturitná skúška

- doklad o nadobudnutom vzdelaní - maturitné vysvedčenie

- poskytnutý stupeň vzdelania - úplné stredné odborné vzdelanie

- možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie - vysokoškolské štúdium

 

Pracovné uplatnenie absolventa:

Absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce asistenta technických

hospodárskych pracovníkov v priemyselných odvetviach a odboroch národného hospodárstva, v

súkromnom i štátnom sektore.

 

Profil absolventa:

a) Požiadavky v oblasti všeobecného vzdelávania

Absolvent tohto študijného odboru má nasledovné vedomosti, schopnosti a návyky:

- znalosť pravopisu, potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v ústnom a písomnom

styku

- orientácia v slovenskej a svetovej literatúre

- znalosť dejín slovenského národa a významných období svetových dejín

- znalosť dvoch cudzích jazykov na úrovni, ktorá mu umožní priamy osobný styk s cudzincami a

štúdium zahraničnej odbornej literatúry

- znalosť vývoja ľudskej spoločnosti a ekonomických vzťahov

- znalosť základov psychológie, medziľudskej komunikácie a informatiky

b) Požiadavky v oblasti odborného vzdelávania

Absolvent tohto študijného odboru pozná:

- spoločenskovedné, prírodovedné, ekologické a ďalšie zákony dôležité pri štúdiu a riešení

technických problémov

- základné operácie a hlavné metódy spracovania hospodárskych podkladov a využitia

prostriedkov výpočtovej techniky

- zákonitosť fungovania a rozvoja trhového hospodárstva, vzájomné súvislosti ekonomických

činností

- význam informačnej sústavy podniku

- organizáciu a riadenie výroby

- mechanizmus riadenia kvality v podniku

- základy práva, personalistiky a sociológie

- zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, tvorby a ochrany životného

prostredia

Odborné zameranie strojárstvo:

-        základy technického kreslenia výkresovej dokumentácie podľa platných noriem, pri kreslení výrobných výkresov, využívať grafické systémy

-        materiály, ich vlastnosti a správnu voľbu pri návrhu súčiastok

-        vypracovanie technologických postupov výroby s ohľadom na ekonomickosť, bezpečnosť a ekológiu

-        účel a funkcie strojových súčiastok a funkčných celkov, fyzikálne princípy a funkcie jednotlivých strojov a ich vplyv na životné prostredie

-        základy elektrotechniky a elektroniky

-        prostriedky výpočtovej techniky používať  pri riešení zadaných úloh a na získavanie nových informácií

 

  ŠkVP pre jednotlivé študijné odbory sú k nahliadnutiu na sekretariáte školy.