Technika a prevádzka dopravy

3765 M Technika a prevádzka dopravy (TaPD)

- odbor má charakter technicko-hospodársky

- vhodný pre chlapcov aj dievčatá

- spôsob ukončenia štúdia - maturitná skúška

- doklad o nadobudnutom vzdelaní -  maturitné vysvedčenie

- poskytnutý stupeň vzdelania - úplné stredné odborné vzdelanie

- možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie - vysokoškolské štúdium

 

Pracovné uplatnenie absolventa: 

Absolvent je schopný vykonávať činnosť technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru a ďalšie funkcie v odborných útvaroch dopravy.

Odbornou praxou a ďalším vzdelávaním si dokáže rozšíriť alebo prehĺbiť kvalifikáciu.

 

Profil absolventa:

 

a) Požiadavky v oblasti všeobecného vzdelávania:

Absolvent tohto študijného odboru má nasledovné vedomosti, schopnosti a návyky:

- potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v ústnom aj písomnom styku

- pozná a chápe humanitnú a umeleckú funkciu literatúry a ostaných druhoch umenia

- pozná dejiny slovenského národa a významných období svetových dejín

- pozná vývoj ľudskej spoločnosti a spoločenskej výroby

- ovláda široké základy stredoškolskej matematiky a prírodovedných predmetov

- získava motoriku, všeobecné i špecifické pohybové schopnosti

- pozná základy fyziológie a sociológie a chápe zmysel a metódy ochrany životného prostredia

b) Požiadavky v oblasti odborného vzdelávania:

Absolvent tohto študijného odboru pozná/má:

- funkciu hlavných strojových súčiastok a mechanizmov

- vedomosti o vlastnostiach materiálov a ich skúšaní

- elektrotechnické zákony, elektrické a elektronické obvody, súčiastky, ich aplikácia v oblasti dopravných prostriedkov

- základné pojmy dopravy, dopravnej sústavy a jej princípy, úlohu dopravy v globálnom pohľade, ako aj na úrovni národného hospodárstva

- základné ekonomické pojmy a právne predpisy v doprave

- členenie konštrukčných uzlov a jednotlivých konštrukčných častí príslušných dopravných prostriedkov, vrátane podmienok ich bezpečného prevádzkovania

- podmienky prevádzkovania príslušných dopravných prostriedkov

- bezpečnostné, protipožiarne a ďalšie súvisiace pracovno-právne predpisy

- základné ekonomické pojmy, vzťahy a zákonitosti, pozná princípy racionalizácie technologických procesov

- zásady podnikateľských plánov, manažmentu, marketingu v malých, stredných a veľkých podnikoch

- druhy, vlastnosti a možnosti využitia mechanizačných zariadení v závislosti na druhu prepravovaného tovaru

- zásady ochrany človeka a životného prostredia

- ovláda základné pojmy, zákony, vzťahy a pravidlá zo statiky, pružnosti a pevnosti, dynamiky a termo-mechaniky

- hospodársku a dopravnú geografiu štátov Európy

- vlastnosti materiálov používaných v strojárstve a možnosti ich opracovania a spracovania

ŠkVP pre jednotlivé študijné odbory sú k nahliadnutiu na sekretariáte školy.