Hlavné okruhy činnosti

Hlavné okruhy činnosti výchovného poradcu

  • Realizuje pohovory s problémovými žiakmi, ich rodičmi a triednymi učiteľmi. Medzi najčastejšie problémy patria záškoláctvo, fajčenie, ale i krádeže, šikanovanie, nevhodné správnie na vyučovaní a iné porušenia školského poriadku.
  • Pomáha žiakom riešiť ich bežné problémy, prípadne ich nasmeruje na odbornú pomoc.
  • Realizuje kariérne poradenstvo pre žiakov základných škôl a ich rodičov. Pomáha im zorientovať sa v študijných odboroch, ktoré ponúka naša škola. Stretáva sa so žiakmi končiacimi ZŠ, ich rodičmi a výchovnými poradcami.
  • Realizuje kariérne poradenstvo pre žiakov končiacich SŠ, ktorí majú záujem študovať na VŠ. Pomáha žiakom zorientovať sa v ponuke vysokých škôl a pri vypísaní prihlášky na VŠ.
  • Organizuje odborné prednášky a besedy, ktoré sú napr. zamerané na ďalšie možnosti štúdia na VŠ, ponuky práce, samostatné podnikanie, vstup do života, oblasť sexuálnej výchovy, starostlivosti o svoje telo a iné.
  • Úzko spolupracuje s protidrogovým koordinátorom.
  • Spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
  • Spolupracuje s políciou.
  • Spolupracuje s okresnými pedagogicko- psychologickými poradňami.
  • Koordinuje integráciu žiakov s vývinovými poruchami učenia a inými výchovno-vzdelávacími potrebami

 

Viete, že ?

Existujú poruchy učenia a z toho vyplýva integrácia žiakov

Sú to  ťažkostí s čítaním, písaním, pravopisom, s matematikou, prípadne ide o nedostatok organizačných alebo jazykových schopností. Žiaci, u ktorých boli diagnostikované niektoré z porúch učenia, prípadne porúch správania sú žiaci so špeciálne  výchovno – vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP).

Na začiatku školského roku je potrebné, aby sa vyučujúci  oboznámili s odporúčaniami a výsledkami vyšetrení, ktoré boli uskutočnené podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov, u ktorých  sa tieto poruchy vyskytujú.

Niektoré dysfunkcie, ktoré poznáme ?

Dyslexia - porucha schopnosti čítať. Deti nerozlišujú jednotlivé hlásky, zamieňajú si ich a ťažko spájajú do slabík a tie zasa do slov.

Dysgrafia - porucha schopnosti napodobniť tvary písmen, neschopnosť naučiť sa písať. Písmo môže byť až nečitateľné, žiak nie je schopný si zaznačiť učivo v písomnej podobe.

Dysortografia - porucha schopnosti naučiť sa základné pravidlá pravopisu. Dieťa nepočuje mäkčene, dĺžne, konce slov alebo viet. Nevzťahuje sa na chybné písanie ypsilonu.

Dyskalkúlia - porucha matematických schopností. Žiaci majú problémy s osvojením číselných znakov.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30