Strojárstvo

2381 M Strojárstvo (STR)

- odbor má technicko-hospodársky charakter

-  je vhodný pre chlapcov aj dievčatá

- spôsob ukončenia štúdia - maturitná skúška

- poskytnutý stupeň vzdelania - úplné stredné odborné vzdelanie

- možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie - vysokoškolské štúdium

 

Pracovné uplatnenie absolventa:

absolvent študijného odboru strojárstvo je schopný vykonávať činnosť stredných technicko-

hospodárskych pracovníkov v strojárskych podnikoch, je schopný samostatne  vykonávať práce

konštrukčného, technologického a riadiaceho charakteru. Je schopný samostatne

myslieť, samostatne pracovať, sústavne sa vzdelávať a viesť pracovné kolektívy vo firmách, po

získaní praxe  môže pracovať i ako živnostník.

 

Profil absolventa:

a) Požiadavky v oblasti všeobecného vzdelávania:

Absolvent má vedomosti, schopnosti a návyky zamerané na:

- potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v ústnom a písomnom prejave

- znalosť slovenskej literatúry a základných diel svetovej literatúry

- znalosť dejín slovenského národa a významných období svetových dejín

- znalosť cudzieho jazyka, ktorá mu umožní komunikáciu s cudzincom a štúdium zahraničnej

literatúry

- znalosť širokého základu stredoškolskej matematiky, prírodných predmetov a informatiky

- základné občianske a právne vedomie

b) Požiadavky v oblasti odborného vzdelávania

Absolvent študijného odboru má poznať:

- materiály používané v strojárstve, správnu voľbu, spôsoby spracovania a opracovania

materiálov na súčiastky a výrobky, základné montážne postupy

- účel a funkcie strojových súčiastok a funkčných celkov, fyzikálne princípy a funkcie

jednotlivých strojov a vplyv ich prevádzky na životné prostredie

- základné spôsoby kontroly a merania súčiastok, základné princípy meracích zariadení a ich

aplikáciu v strojárskej výrobe, poznať postupy a prístroje na zisťovanie vlastností materiálov

- prostriedky výpočtovej techniky, základné operačné systémy, základné softwarové produkty

- základné pojmy a zákonitosti z ekonómie, zákonitosti trhu, problematiku riadenia strojárskeho

podniku aj so zreteľom na zabezpečenie kvality produkcie

- poznať základy elektrotechniky, elektroniky a ich aplikácií

Absolvent odboru vie:

-   nakresliť výrobné výkresy súčiastok a zostáv  strojov a zariadení  s použitím výpočtovej techniky

-  používať grafické CAD systémy

-  vypracovať technologické postupy bežnej strojárskej výroby s ohľadom na ekonomickosť,   bezpečnosť a ekológiu

- zhotoviť jednoduché strojové súčiastky, zvoliť materiál, nástroj, stroj a rezné podmienky pri ich opracovaní

-čítať výkresovú dokumentáciu a vytvoriť simuláciu výroby strojovej súčiastky pre NC v programe EdgeCAM

-používať meradlá ,prístroje a zariadenia na meranie a kontrolu súčiastok a zisťovanie vlastností materiálov

-používať prostriedky výpočtovej techniky pri riešení zadaných úloh a na získanie nových informácií

 

ŠkVP pre jednotlivé študijné odbory sú k nahliadnutiu na sekretariáte školy.