Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách (EvDaT)

3739 M Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách (EvDaT)

 

- odbor má technicko-hospodársky charakter

-  je vhodný pre chlapcov aj dievčatá

- spôsob ukončenia štúdia - maturitná skúška

- poskytnutý stupeň vzdelania - úplné stredné odborné vzdelanie

- možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie - vysokoškolské štúdium

 

Pracovné uplatnenie absolventa:

absolvent študijného odboru je schopný vykonávať činnosť stredných technicko-

hospodárskych pracovníkov. Vykonáva kvalifikovanú samostatnú technickú činnosť

pri projektovaní, konštrukcii, prevádzke a údržbe elektrotechnických zariadení, špeciálne v doprave, poznajúc špecifiká elektrotechnických systémov v týchto odvetviach.

Výberom voliteľnej oblasti si žiak po druhom ročníku vytvára predpoklady odbornej orientácie buď so zameraním na údržbu a opravu cestných vozidiel alebo na informačné a sieťové technológie v dopravných systémoch.

V obidvoch zameraniach má možnosť získať elektrotechnickú spôsobilosť podľa § 21, vyhl. MPSVaR č. 508 / 2009 Z.z.

 

Profil absolventa:

 

Žiak získa  v oblasti všeobecného vzdelávania:

- potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v ústnom a písomnom prejave

- znalosť cudzieho jazyka, ktorá mu umožní komunikáciu s cudzincom a štúdium zahraničnej

literatúry

- znalosť širokého základu stredoškolskej matematiky, prírodných predmetov a informatiky

- základné občianske a právne vedomie

 

Žiak po skončení štúdia sa môže uplatniť ako :

-         prevádzkar výmennej stanice,

-         analytik  v oblasti dopravy,

-         elektrotechnik vo výrobe,

-         operátor výroby elektromobilov,

-         špecialista elektronických zariadení vo vozidle,

-         prevádzkový pracovník v doprave,

-         prevádzkar nabíjacích staníc,

-         diagnostik motorových vozidiel,

-         predajca automobilov,

-         predajca informačnej a telekomunikačnej techniky,

-         servisný technik v doprave a IKT,

-         prijímací technik,

-         technológ v doprave a v elektrotechnike,

-         navigátor v doprave,

-         informatik v oblasti dopravy,

-         programátor v doprave

-         pracovník STK a EK

-         správca sietí