Prevádzka a ekonomika dopravy

3760 M 00  Prevádzka a ekonomika dopravy (PaED)

- odbor má charakter technicko-hospodársky

- vhodný pre chlapcov aj dievčatá

- spôsob ukončenia štúdia - maturitná skúška

- doklad o nadobudnutom vzdelaní -  maturitné vysvedčenie

- poskytnutý stupeň vzdelania - úplné stredné odborné vzdelanie

- možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie - vysokoškolské štúdium

 

Pracovné uplatnenie absolventa:

Absolvent študijného odboru si môže nájsť uplatnenie hlavne v železničnej doprave a preprave, v cestnej, mestskej hromadnej doprave, v zasielateľských firmách a spoločnostiach, v diaľkovej doprave, vnútro závodnej doprave, v obchodnej sieti, v organizáciách zaoberajúcich sa prepravnou činnosťou v železničnej, cestnej a kombinovanej doprave, kontrolnou, riadiacou a rôznou komerčnou činnosťou v železničnej a cestnej doprave, a to ako dispečer, garážmajster, vedúci dopravy, referent dopravy (spracovanie grafikonov a cestovných poriadkov, sledovanie hospodárenia s náhradnými dielmi, evidovanie a rozbory dopravnej nehodovosti ...)

 

Profil absolventa:

a) Požiadavky v oblasti všeobecného vzdelávania:

Absolvent tohto študijného odboru má nasledujúce vedomosti, zručnosti a návyky:

- potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v ústnou aj písomnom styku

- pozná a chápe humanitnú a umeleckú funkciu literatúry a ostatných druhov umenia

- pozná dejiny slovenského národa a významných období svetových dejín

- pozná vývoj ľudskej spoločnosti a spoločenskej výroby

- ovláda široké základy stredoškolskej matematiky a prírodovedných predmetov

- získa a rozvíja motoriku, všeobecné i špecifické pohybové schopnosti

- pozná základy fyziológie a sociológie, chápe zmysel a metódy ochrany života a prírody

 

b) Požiadavky v oblasti odborného vzdelávania:

Absolvent tohto študijného odboru pozná:

- princípy a úlohu dopravy v globálnom pohľade, ako aj na úrovni celoštátnej a regionálnej

- komplexné problémy dopravného a prepravného procesu a vie ich riešiť

- vie používať matematické, fyzikálne, chemické, ekologické a ďalšie zákony pri štúdiu a riešení technických problémov v praxi

- ovláda základné ekonomické pojmy, vzťahy, zákonitosti a právne predpisy v doprave

- pozná zásady podnikateľských plánov, manažmentu, marketingu v malých, stredných a veľkých podnikoch

- ovláda základy účtovníctva a evidencie

- ovláda výpočtovú techniku na úrovni spracovania textu, tabuľkového, grafického a kombinovaného spracovania dokumentu, vrátane použitia účelových programov pre vedenie technicko-eknomickej agendy

- pozná hospodársku a dopravnú geografiu štátov Európy

- ovláda a vie použiť systém taríf v doprave

- pozná postavenie, úlohy a ciele medzinárodnej dopravy

ŠkVP pre jednotlivé študijné odbory sú k nahliadnutiu na sekretariáte školy.