Informačné a sieťové technológie

2561 M  INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE (IST)

Absolvent študijného odboru informačné a sieťové technológie
je kvalifikovaný zamestnanec schopný samostatne
vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe,
montáži, ako aj v prevádzke a údržbe zariadení využívajúcich
moderné informačné technológie.


Absolvent:
- získa základné poznatky z oblasti IT a ich využitia v
oblasti elektrotechniky,
- ovláda metódy informačnej a komunikačnej technológie
- pozná základnú meraciu techniku, princípy a metódy
elektrotechnického merania a vyhodnocovania,
- pozná vzťah hardvérových a softvérových prostriedkov,
- získa široké základy informačných, serverových a
sieťových technológií, ich komponentov a ich konfigurácie
a použitia v praxi,
- ovláda široké základy práce s operačnými systémami
a databázami,
- pozná základy programovania vo vyššom programovacom
jazyku,
- vie diagnostikovať poruchy v oblastí hardvéru,
softvéru a počítačových sietí,
- pozná princípy činnosti riadiacich jednotiek, konštruovaných
na báze jednočipových mikropočítačov a PLC.

 ŠkVP pre jednotlivé študijné odbory sú k nahliadnutiu na sekretariáte školy.