Pokyny na vyplnenie prihlášky na VŠ

Pokyny na vyplnenie prihlášky na VŠ

Odporúčanie:

Najskôr sa prihláste sa do Vašej elektronickej žiackej knižky, až potom si otvorte elektronickú prihlášku (preklopenie známok).

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

https://www.portalvs.sk/sk/elektronicka-prihlaska

 • Elektronická prihláška (ďalej len „e-prihláška“) sa podáva prostredníctvom webovej stránky fakulty. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.
 • Niektoré VŠ žiadajú iba priemery za 1., 2., 3. ročník (výročné - koncoročné) - poskytne vých. poradca.
 • Nevyhnutnou podmienkou pre úspešne podanie e-prihlášky na danej fakulte je tlač a následné odoslanie (najneskôr do stanoveného termínu na podávanie prihlášok.)
 • Poplatok za podanie oproti klasickej papierovej prihláške je nižší .
 • Fakulty poskytujú uchádzačom online návody na vyplnenie e-prihlášky.
 • Pri elektronickom podaní sa uchádzač zaregistruje, vyplní, potvrdí a vytlačí e-prihlášku. Iba niektoré VŠ nepožadujú zaslať v tlačenej verzii.
 • Vytlačenú prihlášku potvrdí kmeňová škola (podľa požiadavky školy, na ktorú sa uchádzač hlási).

KLASICKÁ PAPIEROVÁ PRIHLÁŠKA / INFO PLATIA AJ PRE ELEKTRONICKÚ

 Píšte čitateľne veľkým tlačeným písmom! Údaje neprepisujte!

1. strana

 • Akademický rok: 2023 / 2024
 • Uveďte presný názov VŠ, fakulty a študijného programu (treba si zistiť, či je možné uviesť na jednej prihláške viac fakúlt a koľko študijných programov môžete uviesť na jednej prihláške)
 • Forma štúdia: denná alebo externá
 • Metóda štúdia: prezenčná (denne navštevujete prednášky) alebo dištančná (externá) alebo kombinovaná - podľa informácie o možnostiach štúdia
 • Rok maturitnej skúšky: 2023
 • Absolvovaná SŠ: stredná odborná škola
 • Kód strednej školy: 161 594
 • Názov: Stredná priemyselná škola
 • Ulica a číslo: Ul. Slovenských partizánov 1132/52
 • Mesto (obec): Považská Bystrica
 • PSČ: 017 01
 • Študijný odbor: nájdeš podľa vysvedčenia / prihláška - návod
 • Kód študijného odboru: nájdeš podľa vysvedčenia
 • Stupeň dosiahnutého vzdelania: 6 (alebo podľa ponuky, môže byť iná)

 

2. strana

 • Predmety: vypisujete podľa vysvedčenia, správanie sa nepíše, vyčiarknite políčka, ak ste

v určitom roku predmet nemali a nie je možné napísať známku

 • Vyplňte z vysvedčení výročné známky za 2. polrok prvého, druhého a tretieho ročníka
 • Prospech z 1. polroku štvrtého ročníka neuvádzajte (iba niektoré školy vyžadujú aj 1. polrok štvrtého, treba zistiť podľa konkrétnej školy)
 • Študijný priemer: zaokrúhľujete na 2 desatinné miesta
 • V tabuľke "Klasifikácia maturitnej skúšky" vyplňte len predmet maturitnej skúšky a úroveň
 • Predmet maturitnej skúšky a úroveň
 • Slovenský jazyk a literatúra (úroveň nie je)
 • Anglický jazyk alebo nemecký jazyk (úroveň B1 alebo B2)
 • Teoretická časť odbornej zložky (úroveň nie je)
 • Praktická časť odbornej zložky (úroveň nie je)
 • Matematika (alebo iný vami zvolený predmet) – pokiaľ maturujete - (úroveň nie je)

 

Správnosť údajov overí:

Mgr. Jana Markovičová, výchovná poradkyňa

Konzultačné hodiny: štvrtok 9:30– 11:15

K overeniu a potvrdeniu nie je potrebné priniesť vysvedčenia (výchovná poradkyňa má náhľad do aSc agendy školy – informácia pre maturantov).

V prípade absolventov je potrebné dať výročné vysvedčenie overiť notárom/matrika.

V prípade straty vysvedčenia je potrebné požiadať školu o odpis vysvedčenia.

 

3. strana

 • Nalepte kópiu (ak nevyžaduje VŠ originál) dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (ústrižok poštovej poukážky alebo výpis z účtu)
 • Uveďte dátum a prihlášku podpíšte!

4. strana

        Je určená vysokým školám alebo fakultám (nevypisujete)

 

Účasť a úspešnosť na olympiádach a súťažiach sa uvádza v samostatnej prílohe, ak to požaduje vysoká škola alebo fakulta v podmienkach na prijatie.

Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium vyplňte podľa požiadavky vysokej školy alebo fakulty.

Priložte k prihláške aj životopis - ak vyžaduje VŠ.

Vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s fakultou požadovanými prílohami a dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie odošlete na adresu fakulty.

Cez rozhranie e-prihlášky uchádzač môže sledovať stav podanej (elektronickej alebo papierovej) prihlášky od zaevidovania, cez spárovanie podanej e-prihlášky s doručenou papierovou a s oplatkom, akceptáciu, rozhodnutie prijímacej komisie a využívať aj ďalšie funkcie. Pre prijatých uchádzačov je e-prihláška následne spojená s elektronickou návratkou.

Papierová prihláška sa podáva listovou zásielkou alebo osobným doručením na adresu fakulty – doporučene (doklad je potrebné si odložiť).

Ak sa hlásite na štúdium do Českej republiky - čítajte pozorne požiadavky a spôsob vyplnenia a zaslania prihlášky.

 


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30