Príspevky na rekreáciu

Aký doklad o úhrade výdavkov na rekreáciu? (10.07.2019)

Príspevky na rekreáciu zamestnancov poskytované podľa Zákonníka práce sú pre zamestnanca príjmom oslobodeným od dane a  daňovým výdavkom zamestnávateľa. Ak nebol príspevok na rekreáciu  poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca. Spôsob preukazovania  určuje zamestnávateľ sám napr. v internej smernici.

Finančné riaditeľstvo SR v metodickom  usmernení doporučuje, aby zamestnávateľ pri účtovaní oprávnených nákladov príspevku na rekreáciu zamestnanca vyžadoval, aby zamestnanec predložil taký doklad, ktorým preukáže splnenie požadovaných podmienok.
Základnými informáciami sú:

   - identifikácia poskytovateľa rekreačného pobytu na jednej strane a identifikačné údaje zamestnanca (ktorý sa zúčastnil na rekreácii) na druhej strane,

   - uvedenie osôb, ktoré sa spolu so zamestnancom zúčastnili rekreačného pobytu,aby zamestnávateľ mohol posúdiť, či je nárok na preplatenie v súlade so Zákonníkom práce,

   - popis poskytnutých služieb, časové vymedzenie poskytnutého rekreačného pobytu, a tiež informácie o cene, o dátume úhrady za pobyt a samotné číslo dokladu jeho vystavovateľa.

Zamestnanec je povinný doložiť k žiadosti o príspevok na rekreáciu účtovné doklady, na ktorých musí byť uvedené jeho meno a ktorými preukáže, že za rekreáciu skutočne aj zaplatil.
Ak zamestnanec za rekreáciu zaplatí:

    - bezhotovostným platobným stykom, preukazuje úhradu za oprávnené výdavky na základe dokladu o zaplatení, ktorým je výpis z účtu zamestnanca, resp. potvrdenie o zrealizovaní platby (úhrada cez internetbanking); na dokladoch je uvedené meno zamestnanca +  predloží faktúru vyhotovenú na meno zamestnanca
    - internetovému sprostredkovateľovi (zľavomat, voucher), v tomto prípade okrem dokladu o zaplatení, predloží aj účtovný doklad  „vyúčtovací" doklad vystavený priamo ubytovacím zariadením, čo zároveň potvrdzuje zamestnávateľovi, že rekreácia bola uskutočnená
   -  v hotovosti a na predloženom doklade z ERP, ORP, VRP nie je uvedené jeho meno, k žiadosti o príspevok predloží zamestnanec aj iný doklad vystavený priamo ubytovacím zariadením (vyúčtovací doklad, potvrdenie o účasti na rekreácii), na ktorom bude uvedené meno zamestnanca (+ mená oprávnených osôb, ktoré sa spolu so zamestnancom zúčastnili na rekreácii), a ktorým zamestnanec
deklaruje, že sa zúčastnil na rekreácii.

Úhrada oprávnených výdavkov by mala byť zaplatená zamestnancom a z jeho účtu. Jediná situácia kde môže byť akceptovaný aj iný účet je účet manželky/manžela, a to v prípade, že majú bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, čo znamená, že všetky financie sú ich spoločnými financiami. Ak za oprávnené výdavky zaplatí iná osoba, takýto výdavok nie je možné akceptovať  a príspevok na rekreáciu nie
je možné oslobodiť v zmysle § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z  príjmov.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31