Pokyny k písomnej časti SOČ

Pri tvorbe písomnej časti SOČ je potrebné, aby:

1. súťažiaci ako aj jeho odborný konzultant dôkladne preštudovali(!) metodickú príručku, najmä kapitolu 12, t.j. strany od 40 do 50. V nasledovnom texte sú uvedené najpodstatnejšie pokyny z príručky.

 

2. Forma písania práce SOČ

 

Práca SOČ musí byť napísaná podľa platných pravidiel slovenského jazyka, gramaticky
i štylisticky správne. Autori musia dodržiavať všetky zásady odbornej terminológie, klasifikácie, nomenklatúry, používať platné jednotky sústavy SI. Práca musí rešpektovať formálne a citačné kritériá i zásady odkazovania na použitú literatúru a použité informačné zdroje. Práca SOČ sa vypracováva v prvej osobe množného  čísla  (tzv. autorskom pluráli, aj keď je iba jeden autor) v minulom  čase alebo  trpnom rode (napr. zistili sme, analyzovali sme, bolo odobraných 40 vzoriek...). Prácu SOČ sa odporúča vyhotoviť vo wordovskom súbore a v jednom  tlačenom exemplári. Po vypracovaní písomnej časti práce je potrebné túto uložiť do súboru pdf. a následne potom vložiť do on –  line systému prihlasovania ako prílohu k prihláške práce.

Prácu odporúčame písať v textovom editore Word, odporúčaný typ písma je Times New Roman CE, veľkosť 12 a je jednotný v celej práci. 

Odporúčané nastavenie strany okraje: zľava 3,5 cm, sprava 2,5 cm, zhora aj zdola 2,5 cm, orientácia na výšku, formát A4 (210 mm x 297 mm), riadkovanie 1,5.

 

Rozsah práce je minimálne 15 a  maximálne 25 strán textu. Práce, ktoré nespĺňajú požiadavku rozsahu (teda ak majú menej ako 15 strán alebo práce nad rámec maximálneho počtu 25 strán textu) budú vylúčené z hodnotenia súťaže SOČ.

 

Ak sú práce riešené ako počítačové programy a výsledkom je konkrétny produkt (napr. program pre riadenie nejakého procesu, učebná pomôcka, výučba cudzieho jazyka pomocou počítača a pod.), odporúčaný rozsah práce musí byť minimálne 15 strán textu

 

Do textu sa započítavajú tieto  časti  práce: Úvod, Problematika a prehľad literatúry, Ciele práce, Materiál a metodika, Výsledky práce, Diskusia, Závery práce, Zhrnutie a Zoznam použitej literatúry.

 

3.Číslovanie strán jednotlivých častí práce SOČ :

Obal (väzba) sa do stránkovania nepočíta.

Titulný list sa počíta do stránkovania, ale  čísla stránok sa na  ňom nepíšu (nezobrazujú sa, nevytlačia sa).

Prázdne strany sa v písomnej práci pri obojstrannej tlači majú  číslovať, pri jednostrannej tlači sa nečíslujú.

Obsah, Zoznam skratiek, značiek a symbolov, Zoznam tabuliek, grafov a ilustrácií, ak sa
v práci nachádzajú, sú na samostatných stranách. Do stránkovania sa počítajú, ale čísla stránok sa na ňom nepíšu (nezobrazujú sa, nevytlačia sa).

Zoznam použitej literatúry sa do stránkovania počíta, ale čísla stránok sa na ňom nepíšu (nezobrazujú sa, nevytlačia sa).

 

Príklad:

Ak práca obsahuje všetky hore  uvedené  časti (Titulný list,  Čestné vyhlásenie, Poďakovanie, Obsah, Zoznam skratiek, značiek a symbolov, Zoznam tabuliek, grafov a ilustrácií) a zároveň každá z týchto kapitol bude na novej samostatnej strane, tak Úvod sa bude nachádzať na strane 6. K tejto strane je možné dopísať maximálne 25 strán textu (Úvod, Problematika
a prehľad literatúry, Ciele práce, Materiál a metodika, Výsledky práce, Diskusia, Závery práce, Zhrnutie a Zoznam použitej literatúry). Celkovo sa Vám v stránkovaní práce na počítači objaví počet strán 31. Pri vytlačení práce tiež budete mať maximálne 31 – stranovú prácu SOČ. Je to úplne v poriadku, dodržali ste požadovaný predpis rozsahu práce. Väčší rozsah práce ako je 31 strán práce SOČ je neprípustný. Okrem tohto počtu môže práca obsahovať prílohy. Počet strán príloh sa do rozsahu práce nezapočítava.

 

4. Časti práce SOČ a ich charakteristika

Práca stredoškolskej odbornej činnosti má tieto povinné a nepovinné časti:

x  Obal práce – viď vzor SOČ

x  Titulný list – viď vzor SOČ

x  Čestné vyhlásenie(povinné) – viď vzor SOČ

x  Poďakovanie(nepovinné) – viď vzor SOČ

x Obsah – viď vzor SOČ

x  Zoznam skratiek, značiek a symbolov (nepovinné) – viď vzor SOČ

x  Zoznam tabuliek, grafov a ilustrácií (nepovinné) – viď vzor SOČ

x  Úvod

x Problematika a prehľad literatúry

x  Ciele práce

x  Materiál a metodika

x  Výsledky práce

x Diskusia

x  Závery práce

x Zhrnutie

x  Zoznam použitej literatúry

x  Prílohy (nepovinné) 

 

Úvod  

Je povinnou  časťou práce. Tvorí hlavnú textovú osnovu práce.  Čísluje sa. Obsahuje stručný úvod do problematiky  -  dôvod, prečo sa autor rozhodol vypracovať prácu na danú tému. Stanovuje cieľ práce, jej poslanie a presné vymedzenie problému, ktorým sa práca zaoberá. Používajú sa kratšie vety, nie zložité súvetia. V Úvode nie je potrebné rozvíjať teoretické informácie. Má byť stručný a výstižný a má prezentovať nasledujúci obsah práce. Odporúčaný rozsah je jedna až jeden a pol strany. V Úvode možno tiež poďakovať tým, ktorí riešiteľovi pomohli odborne a metodicky vypracovať prácu(vtedy nepíšeme poďakovanie na samostatnú stranu). Aj keď je Úvod hneď na začiatku práce, obvykle sa píše až po jej dokončení.

Problematika a prehľad literatúry

Sú to teoretické východiská, teoretická analýza problematiky. Táto teoretická časť čitateľa stručne informuje o poznatkoch, ktoré boli v danej oblasti už publikované. 

Každú publikáciu, z ktorej využijeme informácie pri písaní Problematiky a prehľadu literatúry, je potrebné citovať.

Citovať znamená uviesť súhrn údajov (priezvisko autora publikácie, ktorú citujeme a rok vydania) umožňujúcich identifikáciu publikácie[1]. Citácia býva umiestnená v texte. Každá citácia musí mať svoj bibliografický odkaz[1]  v Zozname použitej literatúry. 

V teoretickej  časti by sa mali uvádzať len informácie, ktoré s riešenou problematikou súvisia.  Odporúčaný rozsah  tejto  časti práce je  tretina predkladanej práce.

 

Ciele práce

Kapitola Ciele práce sa začína na novej strane. V tejto povinnej časti práce autor podrobne rozpracuje hlavný cieľ práce a z neho vyplývajúce čiastkové ciele, ktoré podmieňujú dosiahnutie hlavného cieľa-reálne splniteľného. Ciele majú byť formulované tak, aby  sa dalo

skontrolovať ich splnenie.  Čitateľ musí správne pochopiť,  čo chcel autor prácou vyriešiť.

 

Materiál a metodika

Kapitola spravidla obsahuje charakteristiku objektu skúmania, podrobné opísanie postupu pri práci, ktorý bol vykonaný pre naplnenie cieľov práce. Presne a podrobne sú rozpracované jednotlivé kroky a pracovné postupy, ktoré autor uskutočnil pri získavaní potrebných údajov.

 

Výsledky práce

Táto kapitola začína na novej strane, je možné ju spojiť s kapitolou Diskusia do jednej kapitoly Výsledky a diskusia.  V tejto kapitole sa nachádzajú len vlastné výsledky, zistenia
a pozorovania. Výsledky majú byť logicky, prehľadne a zrozumiteľne usporiadané a pri popisovaní dostatočne zhodnotené. Výsledky meraní, dotazníkov, testov a pokusov je vhodné spracovať aj do tabuliek a grafov (kvôli prehľadnosti).Ak sú rozsiahle, tak ich dáme do príloh,

pričom v texte sa musia nachádzať odkazy na ne.

 

Diskusia

V tejto časti sa nachádzajú úvahy a porovnania vlastných výsledkov s výsledkami, ktoré dosiahli v danej oblasti iní autori. V tejto časti sa interpretujú najdôležitejšie a najvýznamnejšie zistenia a výsledky, hlavne tie, ktoré majú veľký význam vo vzťahu k riešenému problému. Diskusia musí dávať odpovede na otázky a ciele vytýčené v úvode práce. V tejto časti autor vyjadruje svoje názory a postrehy ku skúmanej problematike. Výsledky porovnáva s literatúrou a vyvodzuje  z  nich vlastné závery –  dedukcie. Medzi ne patrí aj konkrétne vlastné riešenie, alebo vlastný návrh na vyriešenie problému, ktorý práca sleduje.  Tieto  časti treba osobitne vyzdvihnúť,  napísať, ako by sa dali vlastné výsledky, zistenia, návrhy či poznatky autora uplatniť v praxi.

 

Závery práce

V závere autor stručne zhodnocuje dosiahnuté výsledky a splnenie vytýčených cieľov. Zdôrazňuje odlišné fakty, ich objektivitu, význam a možnosti využitia v praxi. Nemá obsahovať rozbory a štúdie, ktoré patria do diskusie.  V závere prezentuje autor svoj názor na daný problém a jeho riešenie. Musí vyzdvihovať prínos návrhov autora práce na daný problém a poukázať na spôsob ich realizácie.

 

Zhrnutie

V tejto časti stručne ale jasne a presne autor popíše cieľ práce, metodiku a urobí súhrn najdôležitejších zistení, výsledkov svojej práce. Odporúčaný rozsah je 10 – 15 riadkov. Je to vlastne komentovaný obsah práce. Zhrnutie je veľmi dôležitou časťou práce SOČ, pretože čitateľ po prečítaní bude vedieť, o čom práca je a čo autor zistil.

V niektorých prácach za kapitolou Zhrnutie nasleduje kapitola Resume. 

Resume je vlastne stručné zhrnutie obsahu práce a jej hlavných myšlienok. Píše sa
v anglickom jazyku. Autor v ňom popíše cieľ práce, metodiku a urobí súhrn zistení
a výsledkov vlastnej práce. Odporúčaný rozsah je 10 – 15 riadkov.

 

Zoznam použitej literatúry

Zoznam použitej literatúry obsahuje  úplný zoznam bibliografických odkazov. Rozsah tejto  časti je daný počtom použitých literárnych zdrojov, ktoré musia korešpondovať s citáciami
v texte. Pomocou Zoznamu použitej literatúry sa má čitateľ práce dostať k pôvodným prameňom, ktoré boli citované v práci (a nie sa dozvedieť o autorovom teoretickom rozhľade). V Zozname použitej literatúry sa teda uvádza iba literatúra citovaná v texte. Zoznam musí byť v abecednom poradí. Obsahuje bibliografické odkazy, t. j. informácie
o dokumentoch, ktoré sa skutočne použili pri písaní práce. Musia byť v ňom uvedené odkazy na pramene, uvedené v texte práce (aj pramene pod obrázkami a tabuľkami). 

 

Prílohy práce SOČ

Prílohy práce SOČ sú nepovinnou  časťou práce. Ak sa autor pri písaní práce rozhodne, môže všetky netextové časti (tabuľky, grafy, mapy, fotografie, CD, ...) umiestniť do Prílohy. Ak je príloh viac, kvôli prehľadnosti sa odporúča vypracovať Zoznam príloh. Ten je podľa potreby rozčlenený na jednotlivé časti. Poradie nie je fixné, väčšinou sa však tabuľky a grafy umiestňujú do prednej  časti a fotodokumentácia na koniec príloh.  Prílohy sa označujú veľkými písmenami latinskej abecedy (A, B, ...) a každá príloha sa začína na novej strane.
V písomnej forme práce podľa jej charakteru môžu byť Prílohy zviazané s textovou časťou, alebo dôsledne uložené vo zvláštnom obale tak, aby pri manipulácii s nimi nedošlo k ich poškodeniu alebo k strate. Pri elektronickom spracovaní práce je potrebné Prílohy uložiť do formátu pdf. alebo ZIP (max. 18 MB) a potom vložiť do on – line systému do časti nahrávanie súborov samostatne.

 

 

Metodik SOČ na SPŠ, december 2019

 

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30