č. 1/2017

Zámer 

priameho nájmu majetku Trenčianskeho  samosprávneho  kraja  v správe            Strednej priemyselnej školy, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica  č. 1/2017

SPŠ Považská Bystrica, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/A, 911 01 Trenčín, podľa § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

 

Správca:

SPŠ Považská Bystrica, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica

 

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 1. Nebytové priestory (časť dielní) o celkovej výmere 95 m² – nachádzajúce sa v budove dielní SPŠ Považská Bystrica na adrese  Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica, zapísanej na LV č. 6584, kat. územie Považská Bystrica ako Dielne, súpisné č. 1989,  postavenej na parcele č. 3700/3.
 • Vhodné využitie priestorov: skladový, výrobný priestor – dielenská prevádzka zameraná na strojárstvo alebo dopravu
 • Minimálna cena nájmu: 40 €/m² ročne

K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom - energie a komunálny odpad.

 • Spôsob nájmu: priamy nájom
 • Doba nájmu: od 1.1.2018 – 31.8.2023

 

 1. Nebytové priestory (kabinet č. 3 a učebňa č. 17) o celkovej výmere 88 m² a k nim prislúchajúci hnuteľný majetok – nachádzajúce sa v budove SPŠ  Považská Bystrica na adrese  Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica, zapísanej na LV č. 6584, kat. územie Považská Bystrica ako Škola a telocvič.,  súpisné č. 1132, postavenej na parcele č. 3700/2.
 • Vhodné využitie priestorov: kancelárske a školiace priestory
 • Minimálna cena nájmu: 45 €/m² ročne; za nájom hnuteľného majetku: 196 €/ročne   

K nájomnému budú nájomcovi faktúrované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom  - energie a komunálny odpad.

 • Spôsob nájmu: priamy nájom
 • Doba nájmu: od 1.1.2018 – 31.8.2023

 

 

Predkladanie ponúk:

 • Písomné ponuky - žiadosti o prenájom nebytových priestorov a hnuteľného majetku s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, ceny za nájom priestorov v €/m²/rok, resp. ceny za nájom hnuteľného majetku v €/rok, doby nájmu, účelu nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom – neotvárať“ v termíne do 20.9.2017 do 10.00 hod. na adresu:

 

Stredná priemyselná škola

Ul. slovenských partizánov 1132/52

017 01 Považská Bystrica

 

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Kontakt:  Bližššie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle  042/4321268 Bc. Jana Kubišová, e-mail. jana.kubisova@spspb.tsk.sk.

 

 

 

 

V Považskej Bystrici  25.8.2017                                                 Mgr. Tibor Macháč

                                                                                                         riaditeľ školy

 

 

 


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30