Obchodná verejná súťaž č. 1/2020

Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica              v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

                                                               vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž č. 1/2020 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Prenajímateľ/ vyhlasovateľ súťaže:

Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica                                     

 

Sídlo:                       Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica

Zastúpený:               Mgr. Tiborom Macháčom – riaditeľom školy

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica

IBAN:                      SK10 8180 0000 0070 0050 6003

IČO:                         00161594

DIČ:                         2020712298

Zriaďovateľ:            Trenčiansky samosprávny kraj

                                 K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Kontaktná osoba:     Bc. Jana Kubišová

 

 

Predmet nájmu na základe súťaže: Výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov v celkovej výmere 1 m2  nachádzajúcich sa na prízemí budovy školy, zapísanej na LV č. 6584, katastrálne územie Považská Bystrica ako Škola a telocvič., súpisné č. 1132,  postavenej na parcele č. 3700/2.

Prenajímateľ je správcom nehnuteľnosti, budova je vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Účel nájmu: umiestnenie nápojového automatu na teplé nápoje

Minimálna výška nájomného: 300,00 € za 1 m²  podlahovej plochy ročne.

V tejto sume nie sú zahrnuté náklady na energie a ostatné služby spojené s nájmom,  ktoré sa budú platiť nad rámec nájomného.

Počas letných mesiacov júl a august sa nebudú platiť náklady na energie, nájomné sa bude platiť počas celého roka.

Doba platnosti zmluvy o nájme: na dobu určitú - 5 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy.

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením “Prenájom nápojový automat - NEOTVÁRAŤ “ na adresu:

Stredná priemyselná škola

Ul. slovenských partizánov 1132/52 

017 01  Považská Bystrica

v termíne do 25.9.2020 do 10.00 hod.

Do súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený, alebo predložený na adresu vyhlasovateľa po stanovenej lehote.

Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť a ani odvolať.

 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, uverejnené podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť (uverejnením na tabuli a internetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja a na internetovej stránke vyhlasovateľa súťaže) a nevracať súťažné materiály účastníkom súťaže.

Požadovaný minimálny rozsah a obsah cenovej ponuky:

a) identifikačné údaje uchádzača:

• u fyzickej osoby – nepodnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade        so zákonom o ochrane osobných údajov na účely súťaže

• u fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH

• u právnickej osoby – podnikateľa: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu

b) bankové spojenie uchádzača

c) navrhovaná výška nájomného za m2/rok. 

Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

Záujemcovia si môžu predmetný majetok obhliadnuť u vyhlasovateľa súťaže v pracovných dňoch, vždy od 8.00 do 10.00 hod. Kontaktná osoba : Bc. Jana Kubišová, tel.: 042/4321268  e-mail: jana.kubisova@spspb.tsk.sk

Vyhodnotenie návrhov, vyhlásenie výsledkov súťaže:

Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude riaditeľom školy vymenovaná trojčlenná komisia. Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet doručených návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok, nebude do súťaže zaradený.

V prípade, že bude predložená viac ako jedna cenová ponuka, bude nasledovať elektronická aukcia, z ktorej vzíde víťaz súťaže.

Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou odplatou za prenechanie do užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné za m2/rok) pri splnení všetkých podmienok súťaže.

Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude písomne oznámený najneskôr v lehote do 3 dní od zverejnenia výsledkov súťaže na webovom sídle školy www.spspb.sk. Ostatní navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti upovedomení písomne.

S víťazom súťaže bude následne spracovaný návrh zmluvy o nájme predmetných nebytových priestorov, ktorý bude predložený na schválenie zriaďovateľovi správcu, t. j. Trenčianskemu samosprávnemu kraju.

 

 

V Považskej Bystrici  2.9.2020                                Mgr. Tibor Macháč

                                                                                       riaditeľ školy                    


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30