Obchodná verejná súťaž č. 2/2023

Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52,  017 01 Považská Bystrica 

 v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

                                                               vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) č. 2/2023 v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Prenajímateľ/ vyhlasovateľ súťaže:

Stredná priemyselná škola,

Ul. slovenských partizánov 1132/52,

Považská Bystrica

 

Sídlo:                         Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica

Zastúpený:                 Mgr. Tiborom Macháčom – riaditeľom školy

Bankové spojenie:     Štátna pokladnica

IBAN:                         SK10 8180 0000 0070 0050 6003

IČO:                           00161594

DIČ:                           2020712298

Zriaďovateľ:               Trenčiansky samosprávny kraj

                                  K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Kontaktná osoba:      Bc. Jana Kubišová

 

Predmet nájmu na základe súťaže: Výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov v celkovej výmere  24,75 m2 a k nim prislúchajúceho hnuteľného majetku -nachádzajúce sa na prízemí budovy školy, zapísanej na LV č. 6584, súpisné č. 1132, postavenej na parcele č. 3700/2, katastrálne územie Považská Bystrica.

Prenajímateľ je správcom nehnuteľnosti, budova je vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Účel nájmu: Umiestnenie a prevádzkovanie školského bufetu.

Sortiment v bufete musí byť výživovo hodnotný a musí spĺňať podmienky Vyhlášky MZ SR  č. 527/2007 Z. z., t.j. nesmie byť voľne prístupová ponuka nápojov s obsahom kofeínu, chinínu, alkoholických nápojov a tabakových výrobkov. Za dodržanie sortimentu, za kvalitu sortimentu a za dodržanie hygienických predpisov a noriem bude niesť zodpovednosť nájomca. Prípadné sankcie vyrubené prenajímateľovi kontrolnými orgánmi bude prenajímateľ vymáhať od nájomcu.

 

Minimálna výška nájomného: 51,45 €/m² podlahovej plochy ročne; 181,00 €/ročne za nájom hnuteľného majetku.

V tejto sume nie sú zahrnuté náklady na energie a ostatné služby spojené s nájmom, ktoré sa budú platiť nad rámec nájomného.

Doba platnosti zmluvy o nájme: na dobu určitú – 5 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy, pričom nájomné a náklady spojené s prenájmom nebytových priestorov sa budú platiť len počas školského roka, t.j. január - jún a september - december.

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v zalepenej obálke s označením “Prenájom bufetu - NEOTVÁRAŤ “ na adresu:

Stredná priemyselná škola

Ul. slovenských partizánov 1132/52 

017 01 Považská Bystrica

v termíne do 31.7.2023 do 10.00 hod.

Do súťaže nebude zaradený návrh, ktorý bude doručený vyhlasovateľovi súťaže po stanovenej lehote. Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť a ani odvolať.

 

Požadovaný minimálny rozsah a obsah cenovej ponuky:

a) identifikačné údaje uchádzača:

• u fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH

• u právnickej osoby – podnikateľa: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu

b) bankové spojenie uchádzača

c) navrhovaná výška nájomného za m2/rok, resp. nájomného za hnuteľný majetok za rok 

d) e-mailová adresa uchádzača

Do súťaže nebude zaradený návrh uchádzača, ktorý má voči vyhlasovateľovi súťaže záväzky po lehote splatnosti. Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

Záujemcovia si môžu predmetný majetok obhliadnuť u vyhlasovateľa súťaže v pracovných dňoch, vždy od 8.00 do 10.00 hod. Kontaktná osoba: Bc. Jana Kubišová, tel.: 042/4321268, e-mail: jana.kubisova@spspb.sk

Vyhodnotenie návrhov, vyhlásenie výsledkov súťaže:

Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude riaditeľom školy vymenovaná trojčlenná komisia. Pred otvorením súťažných  návrhov  oznámi predseda komisie počet doručených návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok, nebude do súťaže zaradený.

Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou odplatou za prenechanie do užívania predmetných nebytových priestorov a k nim prislúchajúceho hnuteľného majetku (nájomné za m2/rok, resp. nájomné za hnuteľný majetok za rok) pri splnení všetkých podmienok súťaže.

Uchádzači budú o výsledkoch súťaže upovedomení elektronickou poštou najneskôr do 3 dní od zverejnenia výsledkov súťaže na webovom sídle školy.

 

S víťazom súťaže bude následne spracovaný návrh zmluvy o nájme, ktorý bude predložený na schválenie Trenčianskemu samosprávnemu kraju, nakoľko bez jeho predchádzajúceho súhlasu nie je prenájom možný.

Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica si podľa § 283 zákona č. 516/1991 Zb. Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, uverejnené podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť (uverejnením na tabuli a internetovej stránke zriaďovateľa a na internetovej stránke školy) a nevracať súťažné materiály účastníkom súťaže.

 

V Považskej Bystrici 06.07.2023                                Mgr. Tibor Macháč

                                                                                       riaditeľ školy                  


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30