Zámer č. 2/2022

Zámer

priameho nájmu majetku Trenčianskeho  samosprávneho kraja  v správe Strednej priemyselnej školy, Ul. slovenských partizánov 1132/52,  017 01 Považská Bystrica

č. 2/2022

Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica podľa § 9a, ods. 9 zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej  priemyselnej školy, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica.

Predmet nájmu: časť vonkajšej fasády budovy o výmere 24,5 m², zapísanej na LV č. 6584, katastrálne územie Považská Bystrica ako Dielne, súp. č. 1989, postavenej na parcele č. 3700/3.

Vhodné využitie priestorov: umiestnenie reklamno-informačných zariadení, bilboardov.

Minimálna cena nájmu: 33,10 €/m²/rok

Spôsob nájmu: priamy nájom

Doba nájmu: na dobu určitú – 5 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy

Predkladanie ponúk: Písomné ponuky - žiadosti o prenájom s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, ceny v €/m²/rok, doby nájmu, účelu nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom  „ Prenájom - neotvárať“ v termíne do 23.2.2022 do 10.00 hod. na adresu:

Stredná priemyselná škola

Ul. slovenských partizánov 1132/52

017 01 Považská Bystrica

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Vyhlasovateľ si podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhradzuje právo uverejnené podmienky meniť alebo zámer priameho nájmu zrušiť a to tak, že takéto rozhodnutie uverejní rovnakým spôsobom ako boli uverejnené podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť predložené ponuky.

Kontakt:  Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle  042/4321268 Bc. Jana Kubišová, e-mail. jana.kubisova@spspb.tsk.sk.

 

V Považskej Bystrici 2.2.2022    Mgr. Tibor Macháč, riaditeľ školy

 


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31