č. 1/2019

Zámer č. 1/2019

priameho nájmu majetku Trenčianskeho  samosprávneho  kraja  v správe Strednej priemyselnej školy, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica 

Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej  priemyselnej školy, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica.

Predmet nájmu: nebytové priestory o celkovej výmere 54 m2 nachádzajúce sa v budove, zapísanej na LV č. 6584, kat. územie Považská Bystrica ako Dielne, súp. č. 1989, postavenej na parcele č. 3700/3.

Vhodné využitie priestorov: skladový priestor, priestor vhodný na uskladnenie stroja 

Minimálna cena nájmu:  42,50 €/m² ročne

Spôsob nájmu: priamy nájom

Doba nájmu: na dobu určitú – 5 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy

Predkladanie ponúk: Písomné ponuky - žiadosti o prenájom s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, ceny v €/m²/rok, doby nájmu, účelu nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom  „Prenájom - neotvárať“ v termíne do 18.12.2019 do 10.00 hod. na adresu:

Stredná priemyselná škola

Ul. slovenských partizánov 1132/52

017 01 Považská Bystrica

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení a podlieha schváleniu predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Kontakt:  Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle  042/4321268 Bc. Jana Kubišová, e-mail. jana.kubisova@spspb.tsk.sk.

 

V Považskej Bystrici 25.11.2019                              Mgr. Tibor Macháč

                                                                                        riaditeľ školy
Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30