č. 2/2018

Zámer č. 2/2018

priameho nájmu majetku Trenčianskeho  samosprávneho  kraja  v správe            Strednej priemyselnej školy, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica

Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej  priemyselnej školy, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica.

Predmet nájmu: vonkajšia fasáda časti budovy školských dielní Strednej priemyselnej školy  Považská Bystrica na adrese Ul. slovenských partizánov 1132/52, zapísanej na LV č. 6584, kat. územie Považská Bystrica ako Dielne, súp. č. 1989, postavenej na parcele č. 3700/3 o celkovej výmere 12,5 m2 .

Vhodné využitie priestorov: umiestnenie reklamno-informačného zariadenia, billboardu.

Minimálna cena nájmu:  8,00 €/m² ročne

Spôsob nájmu: priamy nájom

Doba nájmu: na dobu určitú – 5 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy

Predkladanie ponúk: Písomné ponuky - žiadosti o prenájom s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, ceny v €/m²/rok, doby nájmu, účely nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom  „ Prenájom - neotvárať“ v termíne do 14.5.2018           do 10.00 hod. na adresu:

Stredná priemyselná škola

Ul. slovenských partizánov 1132/52

017 01 Považská Bystrica

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Kontakt:  Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle  042/4321268 Bc. Jana Kubišová, e-mail. jana.kubisova@spspb.tsk.sk.

 

 

 

V Považskej Bystrici 17.4.2018                                                  Mgr. Tibor Macháč

                                                                                                         riaditeľ školy

 

 


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30