Obchodná verejná súťaž č. 1/2021

Stredná priemyselná škola

Ul. slovenských partizánov 1132/52,  017 01 Považská Bystrica 

 v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

                                                               vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž č. 1/2021 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Prenajímateľ/ vyhlasovateľ súťaže:

Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52,

Považská Bystrica

 

Sídlo:                    

Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica

Zastúpený:

Mgr. Tiborom Macháčom – riaditeľom školy

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBAN:

SK10 8180 0000 0070 0050 6003

IČO:

00161594

DIČ:

2020712298

Zriaďovateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Kontaktná osoba:

Bc. Jana Kubišová                                                                                        


Predmet nájmu na základe súťaže:
Výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov v celkovej výmere  24,75 m2 a k nim prislúchajúceho hnuteľného majetku -nachádzajúce sa na prízemí budovy školy, zapísanej na LV č. 6584, katastrálne územie Považská Bystrica ako Škola a telocvič., súpisné číslo 1132, postavenej na parcele č. 3700/2.

Prenajímateľ je správcom nehnuteľnosti, budova je vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Účel nájmu: predaj občerstvenia pre žiakov a zamestnancov školy.

Minimálna výška nájomného: 45,00 €/m² podlahovej plochy ročne, za nájom hnuteľného majetku 186,00 €/ročne.

V tejto sume nie sú zahrnuté náklady na energie a ostatné služby spojené s nájmom, ktoré sa budú platiť nad rámec nájomného.

Počas letných mesiacov júl - august bude fakturovaný len nájom za prenajaté priestory a hnuteľný majetok.

Doba platnosti zmluvy o nájme: na dobu určitú - 1 rok odo dňa uzatvorenia zmluvy.

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením “Prenájom bufetu - NEOTVÁRAŤ “ na adresu:

Stredná priemyselná škola

Ul. slovenských partizánov 1132/52 

017 01 Považská Bystrica

v termíne do 24.8.2021 do 10.00 hod.

Do súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený, alebo predložený na adresu vyhlasovateľa po stanovenej lehote.

Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť a ani odvolať.

Požadovaný minimálny rozsah a obsah cenovej ponuky:

a) identifikačné údaje uchádzača:

• u fyzickej osoby – nepodnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov na účely súťaže

• u fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH

• u právnickej osoby – podnikateľa: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu

b) bankové spojenie uchádzača

c) navrhovaná výška nájomného za m2/rok, resp. nájomného za hnuteľný majetok za rok. 

Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

Záujemcovia si môžu predmetný majetok obhliadnuť u vyhlasovateľa súťaže v pracovných dňoch, vždy od 8.00 do 10.00 hod. Kontaktná osoba : Bc. Jana Kubišová, tel.: 042/4321268  e-mail: jana.kubisova@spspb.tsk.sk

Vyhodnotenie návrhov, vyhlásenie výsledkov súťaže:

Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude riaditeľom školy vymenovaná trojčlenná komisia. Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet doručených návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok, nebude do súťaže zaradený.

V prípade, že bude predložená viac ako jedna cenová ponuka, bude nasledovať elektronická aukcia, z ktorej vzíde víťaz súťaže.

Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou odplatou za prenechanie do užívania predmetného nebytového priestoru a k nemu prislúchajúceho hnuteľného majetku (nájomné za m2/rok, resp. nájomné za hnuteľný majetok za rok) pri splnení všetkých podmienok súťaže.

Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude písomne oznámený najneskôr v lehote do 3 dní od zverejnenia výsledkov súťaže na webovom sídle školy www.spspb.sk. Ostatní navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti upovedomení písomne.

Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica si podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť a to tak, že takéto rozhodnutie uverejní rovnakým spôsobom ako boli uverejnené podmienky súťaž, príp. odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

 

V Považskej Bystrici 4.8.2021                              

                                                                                  Mgr. Tibor Macháč

                                                                                       riaditeľ školy                    


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30