Zámer č. 1_2023

Zámer 

priameho nájmu majetku Trenčianskeho  samosprávneho  kraja  v správe            Strednej priemyselnej školy, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica  č. 1/2023

SPŠ Považská Bystrica, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/A, 911 01 Trenčín, podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

 

Správca:

Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica

 

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 1. Nebytové priestory (časť dielní) o celkovej výmere 95 m² – nachádzajúce sa v budove, zapísanej na LV č. 6584, kat. územie Považská Bystrica ako Dielne, súpisné č. 1989,  postavenej na parcele č. 3700/3.
 • Vhodné využitie priestorov: skladový, výrobný priestor
 • Minimálna cena nájmu: 51,50 €/m² ročne

V tejto sume nie sú zahrnuté náklady na energie a ostatné služby spojené s nájmom, ktoré sa budú platiť nad rámec nájomného.

 • Spôsob nájmu: priamy nájom
 • Doba nájmu: 1.9.2023 – 31.8.2028

 

 1. Nebytové priestory (kabinet č. 3 a učebňa č. 17) o celkovej výmere 88 m² a k nim prislúchajúci hnuteľný majetok – nachádzajúce sa v budove, zapísanej na LV                     č. 6584, kat. územie Považská Bystrica ako Škola a telocvič.,  súpisné č. 1132, postavenej na parcele č. 3700/2.
 • Vhodné využitie priestorov: kancelárske a školiace priestory
 • Minimálna cena nájmu: za nebytové priestory - 51,50 €/m² ročne; za hnuteľný majetok - 205,00 €/ročne.

V tejto sume nie sú zahrnuté náklady na energie a ostatné služby spojené s nájmom, ktoré sa budú platiť nad rámec nájomného.

 • Spôsob nájmu: priamy nájom
 • Doba nájmu: 1.9.2023 – 31.8.2028

 

 

Predkladanie ponúk:

 • Písomné ponuky - žiadosti o prenájom nebytových priestorov a hnuteľného majetku s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, súhlasu so spracovaním osobných údajov, ceny za nájom priestorov v €/m²/rok, resp. ceny za nájom hnuteľného majetku v €/rok, doby nájmu, účelu nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom – neotvárať“ v termíne do 10.7.2023 do 10.00 hod. na adresu:

 

Stredná priemyselná škola

Ul. slovenských partizánov 1132/52

017 01 Považská Bystrica

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.

 • Správca si vyhradzuje právo na možnosť na vyjadrenie nesúhlasného stanoviska k žiadostiam o prenájom, takisto si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

Kontakt

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle  042/4321268               Bc. Jana Kubišová, e-mail. jana.kubisova@spspb.tsk.sk.

 

 

 

 

V Považskej Bystrici  15.6.2023                                             Mgr. Tibor Macháč

                                                                                                      riaditeľ školy

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30